Rice Bowl

茶碗

 • 21-941-010

  Carp Rice Bowl(Medium)

  鯉 飯碗(中)
  φ11.4×6.2cm・140g
  Qty.15/120pcs
  JPY 500

 • 21-941-011

  Carp Rice Bowl(Large)

  鯉 飯碗(大)
  φ12.2×6.8cm・170g
  Qty.15/90pcs
  JPY 600

 • 21-941-012

  Carp Rice Bowl(Extra Large)

  鯉 飯碗(特大)
  φ14.2×6.5cm・200g
  Qty.15/60pcs
  JPY 700

 • 21-941-013

  Tiger Rice Bowl(Medium)

  とら 飯碗(中)
  φ11.4×6.2cm・140g
  Qty.15/120pcs
  JPY 500

 • 21-941-014

  Tiger Rice Bowl(Large)

  とら 飯碗(大)
  φ12.2×6.8cm・170g
  Qty.15/90pcs
  JPY 600

 • 21-941-015

  Tiger Rice Bowl(Extra Large)

  とら 飯碗(特大)
  φ14.2×6.5cm・200g
  Qty.15/60pcs
  JPY 700

 • 21-941-016

  Crane Rice Bowl(Medium)

  鶴 飯碗(中)
  φ11.4×6.2cm・140g
  Qty.15/120pcs
  JPY 500

 • 21-941-017

  Crane Rice Bowl(Large)

  鶴 飯碗(大)
  φ12.2×6.8cm・170g
  Qty.15/90pcs
  JPY 600

 • 21-941-018

  Crane Rice Bowl(Extra Large)

  鶴 飯碗(特大)
  φ14.2×6.5cm・200g
  Qty.15/60pcs
  JPY 700

10〜18 / 54件